تبلیغات
پرورشی سوریه - ادامه مقاله خود کار آمدی
دوشنبه 21 دی 1388

ادامه مقاله خود کار آمدی

   نوشته شده توسط: سید مهدی نبه الهدایی    نوع مطلب :مشاوره ،

     مداخلات سلامتی مانند برنامه کاهش وزن، تمرینات و توقف سیگار کشیدن اگر خودکارآمدی بالا باشد احتمالاٌ بیشتر منجر به موفقیت می شود ( دشارنیز[1] ، بویلون[2] و گودین[3] ، 1986 ؛ کارسیا[4] ، اسمیتز[5] و دورفلر[6]، 1990 ؛   اولری[7] ، 1958 ، 1992 ؛ وینبرگ[8]  و همکاران ، 1984 و وجیک ، 1988 ، نقل از کلونینجر ، 2004).  خود کارآمدی به افراد کمک می کند تا درد را کنترل کنند (دولس[9] ، 1987 ؛ کورس[10] و همکاران 1990،   نقل از کلونینجر ، 2004). در برخی از موارد ، افرادی که معتقد بودند می توانند درد خود را تسکین دهند ، قادر به انجام آن بودند. در یک بررسی، زنان حامله ای که برای کاهش درد زایمان، آرمیدگی و تمرین تنفس را آموخته بودند ، از نظر مقدار کنترلی که فکر می کردند بر درد دارند ، فرق داشتند (مانینگ و رایت ، 1983 ،   نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) . هر چه خودکارآمدی و احساسهای کنترل آنها بالاتر بود ، توانایی تحمل درد آنها در مدت زایمان، پیش از درخواست مسکن درد،  طولانی تر بود. هرچه کارایی شخصی بالاتر بود ، مسکن درد کمتری درخواست   می شد . ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

پژوهش دیگری نیز بین ادراک کارایی شخصی و تحمل درد، رابطه مثبت و نیرومندی را نشان داده است : با کارایی شخصی بیشتر ، تحمل درد بیشتر بود. شیوه های کنار آمدنی که کارایی شخصی را افزایش می دهند        می توانند تولید آندروفین ها یعنی دردکشها طبیعی بدن را به مقدار زیاد افزایش دهند (بندورا ، الیری، تیلور، گایتر، وگوسارد ، 1987، نقل از  شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

     بررسی ها در مورد نوجوانان نشان می دهد که هرچه کارایی شخصی آنها بیشتر باشد، دربرابر تاثیرات همسالان برای شروع سیگار کشیدن مقاوم تر هستند ( استاسی، ساسمن ، دنت ، بورتون وفلوی ، 1992 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

     خودکارآمدی به بهبودی از بیماری جسمانی نیز مربوط است. برای مثال، یک مطالعه دریافت افراد دارای کارایی شخصی زیاد در مورد بیماریهای ریوی بهتر از آنهایی که کارایی شخصی کمی دارند به درمانهای شناختی و رفتاری پاسخ می دهند (کاپلان ، آتکینس و رینش ، 1984 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383)

     خودکارآمدی و کنار آمدن با استرس

      عقاید خودکارآمدی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی که افراد در موقعیت های تهدید کننده یا موقعیت های مسئولیت برانگیز تجربه می کنند تاثیر می گذارد (پروین و جان ، 1999) .

      بالا بودن خودکارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی به صورت مثبت  به توانایی کنار آمدن با استرس و به حداقل رساندن اثرات زیانبخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است . «کنترل پذیری، با توجه به ماهیت استرس، اصل تشکیل دهنده  مهمی است . این شرایط زندگی استرس زا به خودی خود نیست که آثار زیانبخش زیستی را تولید می کند، بلکه ناتوانی ادراک شده در کنترل آنهاست» (بندورا ، 1995 ص 26،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).  کارایی شخصی زیاد، با تقویت ایمنی بدن ، کاهش آزاد شدن هورمونهای مربوط به استرس ، وکاهش آسیب پذیری نسبت به عفونت های   تنفسی ، مربوط بوده است (بندورا ، کوهن ، تیرل و اسمیت 1991؛ ویدن فیلد ، الری ، بندورا ، لوین و راسکا ، 1990 ،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

 خودکارآمدی و عملکرد شغلی

      انتخاب حرفه ای تحت تاثیر کارآمدی است. در یک تحقیق درباره دانش آموزان دبیرستانی با دو گروه همگن، آنهایی که از خود کارآمدی گسترده تری برخوردار بودند ، دامنه شغلی وسیع تری را در نظر می گرفتند، آنها همچنین از علایق  و رغبت های بیشتری برخوردار بودند (بورس[11]، رنگل[12]، چارچ[13] ، زندر[14] و ریوز[15]، 1990 ، نقل از کلونینجر ، 2004) .

     گزارش شده است کارمندان دارای کارایی شخصی زیاد در مقایسه با آنهایی که کارایی شخصی کمی دارند ، هدفهای شخصی عالی تری را تعیین می کنند و تعهد بیشتری به این هدفها دارند (لاک ولاتمن ، 1990 ؛                وود و بندورا ، 1989 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

     مطالعه ای که به موقعیتهای کاری به طور مستقیم ربط دارد توسط لوک[16] و همکارانش (1984) انجام شده است. آنان دریافتند که عقاید خود کارآمدی با عملکرد در کارهای خلاق رابطه ی مثبت دارد. خودکارآمدی از طریق برآوردهای عینی شایستگی انجام کار و اطمینان از انجام آن کار در سطحی شایسته اندازه گیری می شود. خودکارآمدی به طور مستقیم عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد ، حتی هنگامی که توانایی کنترل شده باشد . عقاید مربوط به خود کارآمدی نیز به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر می گذارد، زیرا افراد دارای عقاید خودکارآمدی بالاتر، هدفهای بالاتری را انتخاب می کنند و اهداف بالاتر، رابطه ی مثبتی با عملکرد دارد. خودکارآمدی مربوط به توانایی و عملکرد گذشته است . (اوبرین ، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382) .

     در شکل زیر رابطه ی متقابل بین عملکرد و خودکارآمدی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته ، نشان داده شده است.

 

                         توانایی                خودکارآمدی               هدف گذاری          عملکرد

                              عملکرد گذشته

شکل 1 : رابطه ی بین خودکارآمدی و عملکرد . براساس یافته های لوک و همکاران (1984، نقل از اوبرین ، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382) .

     در سازمان ها خودکارآمدی و دیگر مفاهیم شناختی پیش بینی کننده آرزوهای شغلی و عملکرد شغلی است (لنت[17] و هاکت[18] ، 1987 ، استاجکوویک[19] و لوتانز[20] ، 1998 ، نقل از کلونینجر ، 2004). خودکارآمدی میزان تلاش برای رسیدن به اهداف را افزایش می دهد (کلونینجر ، 2004).

     بندورا فرض می کند که ادراک افراد از اعتماد به نفس شان در انجام وظایف (احساس خودکارآمدی) بین آنچه که آنها می دانند و آن چه که انجام می دهند به صورت واسطه عمل می کند و همچنین فرض می کند که باور مردم به توانایی انجام کار به تصمیم گیری آتی آنها کمک می کند. احساس خودکارآمدی از عملکردهای کامل و بسنده پیشین و مشاهده دیگران  و تشویق کلامی و حالات روانی شان نشأت می گیرد.  (سوانسون و    فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     افراد بی خانه (آواره) با خودکارآمدی بالاتر اصرار بیشتری به جستجوی خانه و اشتغال دارند ، آنهایی  که درجه پایین تری از خودکارآمدی دارند به زودی دست از تلاش می کشند (ایپل ، بندورا و زیمبردو ، 1999 ، نقل از کلونینجر ، 2004) . خودکارآمدی عملکرد خوب تصمیم گیری مدیرانه را در تجارت ، در بین تحصیل کرده ها افزایش می دهد (بندورا و وود ، 1989 ؛ وود و بندورا و بایلی ، 1990؛ نقل از کلونینجر ، 2004)

     نظریه خودکارآمدی نظریه ای مفید برای محیط کاری است. طبق این نظریه انگیزه و عملکرد را با بالا بردن خودکارآمدی کارکنان می توان افزایش داد. بندورا (1982) بحث می کند که چگونه می توان خودکارآمدی را با انجام کارهایی که از نظر میزان مشکل بودن از آسان به سخت تنظیم شده اند افزایش داد. سازمانها می توانند این اصل را با تدارک دیدن تکالیفی برای کارکنان به طوری که با موفقیت همراه باشد به کار گیرند تا سطح خودکارآمدی آنها را افزایش دهند. تجربه موفق کارکنان در وظایف مشکل و مشکل تر باعث افزایش خودکارآمدی خواهد شد (اسپکتور ، 2003 ).  کارل[21] و همکاران (1993 ، نقل از اسپکتور ) استفاده از این رویکرد را در برنامه های آموزشی پیشنهاد می کنند.

     خودکارآمدی در صورتی که باعث پیشرفت تدریجی در انجام یک مساله شود ، افزایش می یابد. این خودکارآمدی بعدها باعث پیشرفت در تصمیم گیری می شود (بندورا و جوردن، 1991) . نهایتاٌ در بعضی از شرایط خرد کردن مسائل بزرگ به اهداف کوچکتر به طور سودمندی بر عملکرد تاثیر می گذارد، به خاطر اینکه باعث افزایش احساس خودکارآمدی می شود ( کلونینجر، 2004).

     لنت و همکاران در سال 1994 یک چهارچوب شناختی اجتماعی که رفتار شغلی را تببین و پیش بینی می کند را مطرح کردند. به ویژه مدل سه قسمتی آنها ، علائق ، انتخاب ها و عمل را براساس مدل شناختی اجتماعی بندورا (1986) به هم مربوط می کند. لنت و همکاران (1996 و 1994) براساس همه سه قسمت مدل برای اجرای کامل قانع سازی ، یادگیری جانشینی و حالات و تظاهرات روانشناختی، انتظارات خودکارآمدی افراد می باشد.[1] - Desharnis

[2] - bouillon

[3] - Godin

[4] - Garcia

[5] - Schmitz

[6] - Doerfler

[7] - Oleary

[8] - Weinberg

[9] - Dolce

[10] - Kores et al

[11]- Bores

[12] - Rangel

[13] - Church

[14] - Szendre

[15] - Reeues

[16] - Locke

[17] - Lent

[18]- Hackett

[19] - Stajkovic

[20] - Luthans

[21] - Karl


viabiovit.com/free-viagra-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:57 ق.ظ

Thanks a lot! Loads of tips.

generic viagra order cheap online pharmacy no prescription buy viagra in store buy viagra online overnight delivery viagra buy viagra pharmacy online viagra online pharmacy online sildenafil and viagra buy online viagra uk cheapest place to buy viagra viagra pharmacy online
http://babecolate.com/where-can-i-buy-liquid-cialis-cheap.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:36 ب.ظ

Truly quite a lot of helpful tips!
cialis name brand cheap cialis 30 day sample cialis 5mg billiger rx cialis para comprar ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg para diabeticos click here cialis daily uk viagra vs cialis acquisto online cialis cialis 30 day trial coupon
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:34 ق.ظ

Very good stuff. Thanks.
cialis generisches kanada precios cialis peru cialis sale online cialis sicuro in linea tadalafilo look here cialis cheap canada buying brand cialis online cialis et insomni click now cialis from canada ou acheter du cialis pas cher
Viagra 5 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:56 ق.ظ

Kudos! An abundance of content.

buy viagra super active generic viagra buy online uk buy viagra rx online sildenafil prescription buyviagra buy sildenafil online uk sildenafil uk buying viagra online uk generic levitra
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 01:50 ب.ظ

You actually expressed it superbly.
we recommend cialis best buy cipla cialis online buying cialis on internet generic cialis pill online purchasing cialis on the internet cialis daily new zealand cialis prices prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online cialis mit grapefruitsaft
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 02:43 ب.ظ

Amazing write ups. Thank you.
safe site to buy cialis online india cialis 100mg cost link for you cialis price purchase once a day cialis walgreens price for cialis cialis cipla best buy warnings for cialis cialis soft tabs for sale only now cialis 20 mg cheap cialis
Rebecca
جمعه 17 آذر 1396 06:18 ق.ظ
Now I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read
more news.
How did the Achilles tendon get it's name?
جمعه 17 شهریور 1396 06:25 ب.ظ
Since the admin of this web site is working, no question very quickly
it will be renowned, due to its feature contents.
What makes you grow taller during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:53 ب.ظ
Hi there to all, how is everything, I think every one is
getting more from this website, and your views are fastidious in favor of
new users.
How do you strengthen your Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:27 ق.ظ
Thanks a lot for sharing this with all of us you actually understand what you are
speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my website =).
We will have a link alternate contract among us
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:48 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for manicure
اکرم
چهارشنبه 11 دی 1392 07:55 ب.ظ
مطالبتون عالی است خیلی ممنون
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 10:42 ب.ظ
سلام بد نیست تازه داری راه می افتی
محسن
پنجشنبه 3 شهریور 1390 11:01 ق.ظ
از مطالب کاربردیت واقعاً ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر