تبلیغات
پرورشی سوریه - ادامه مقاله خود کار آمدی
یکشنبه 20 دی 1388

ادامه مقاله خود کار آمدی

   نوشته شده توسط: سید مهدی نبه الهدایی    نوع مطلب :مشاوره ،

     مداخلات سلامتی مانند برنامه کاهش وزن، تمرینات و توقف سیگار کشیدن اگر خودکارآمدی بالا باشد احتمالاٌ بیشتر منجر به موفقیت می شود ( دشارنیز[1] ، بویلون[2] و گودین[3] ، 1986 ؛ کارسیا[4] ، اسمیتز[5] و دورفلر[6]، 1990 ؛   اولری[7] ، 1958 ، 1992 ؛ وینبرگ[8]  و همکاران ، 1984 و وجیک ، 1988 ، نقل از کلونینجر ، 2004).  خود کارآمدی به افراد کمک می کند تا درد را کنترل کنند (دولس[9] ، 1987 ؛ کورس[10] و همکاران 1990،   نقل از کلونینجر ، 2004). در برخی از موارد ، افرادی که معتقد بودند می توانند درد خود را تسکین دهند ، قادر به انجام آن بودند. در یک بررسی، زنان حامله ای که برای کاهش درد زایمان، آرمیدگی و تمرین تنفس را آموخته بودند ، از نظر مقدار کنترلی که فکر می کردند بر درد دارند ، فرق داشتند (مانینگ و رایت ، 1983 ،   نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) . هر چه خودکارآمدی و احساسهای کنترل آنها بالاتر بود ، توانایی تحمل درد آنها در مدت زایمان، پیش از درخواست مسکن درد،  طولانی تر بود. هرچه کارایی شخصی بالاتر بود ، مسکن درد کمتری درخواست   می شد . ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

پژوهش دیگری نیز بین ادراک کارایی شخصی و تحمل درد، رابطه مثبت و نیرومندی را نشان داده است : با کارایی شخصی بیشتر ، تحمل درد بیشتر بود. شیوه های کنار آمدنی که کارایی شخصی را افزایش می دهند        می توانند تولید آندروفین ها یعنی دردکشها طبیعی بدن را به مقدار زیاد افزایش دهند (بندورا ، الیری، تیلور، گایتر، وگوسارد ، 1987، نقل از  شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

     بررسی ها در مورد نوجوانان نشان می دهد که هرچه کارایی شخصی آنها بیشتر باشد، دربرابر تاثیرات همسالان برای شروع سیگار کشیدن مقاوم تر هستند ( استاسی، ساسمن ، دنت ، بورتون وفلوی ، 1992 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

     خودکارآمدی به بهبودی از بیماری جسمانی نیز مربوط است. برای مثال، یک مطالعه دریافت افراد دارای کارایی شخصی زیاد در مورد بیماریهای ریوی بهتر از آنهایی که کارایی شخصی کمی دارند به درمانهای شناختی و رفتاری پاسخ می دهند (کاپلان ، آتکینس و رینش ، 1984 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383)

     خودکارآمدی و کنار آمدن با استرس

      عقاید خودکارآمدی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی که افراد در موقعیت های تهدید کننده یا موقعیت های مسئولیت برانگیز تجربه می کنند تاثیر می گذارد (پروین و جان ، 1999) .

      بالا بودن خودکارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی به صورت مثبت  به توانایی کنار آمدن با استرس و به حداقل رساندن اثرات زیانبخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است . «کنترل پذیری، با توجه به ماهیت استرس، اصل تشکیل دهنده  مهمی است . این شرایط زندگی استرس زا به خودی خود نیست که آثار زیانبخش زیستی را تولید می کند، بلکه ناتوانی ادراک شده در کنترل آنهاست» (بندورا ، 1995 ص 26،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).  کارایی شخصی زیاد، با تقویت ایمنی بدن ، کاهش آزاد شدن هورمونهای مربوط به استرس ، وکاهش آسیب پذیری نسبت به عفونت های   تنفسی ، مربوط بوده است (بندورا ، کوهن ، تیرل و اسمیت 1991؛ ویدن فیلد ، الری ، بندورا ، لوین و راسکا ، 1990 ،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

 خودکارآمدی و عملکرد شغلی

      انتخاب حرفه ای تحت تاثیر کارآمدی است. در یک تحقیق درباره دانش آموزان دبیرستانی با دو گروه همگن، آنهایی که از خود کارآمدی گسترده تری برخوردار بودند ، دامنه شغلی وسیع تری را در نظر می گرفتند، آنها همچنین از علایق  و رغبت های بیشتری برخوردار بودند (بورس[11]، رنگل[12]، چارچ[13] ، زندر[14] و ریوز[15]، 1990 ، نقل از کلونینجر ، 2004) .

     گزارش شده است کارمندان دارای کارایی شخصی زیاد در مقایسه با آنهایی که کارایی شخصی کمی دارند ، هدفهای شخصی عالی تری را تعیین می کنند و تعهد بیشتری به این هدفها دارند (لاک ولاتمن ، 1990 ؛                وود و بندورا ، 1989 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

     مطالعه ای که به موقعیتهای کاری به طور مستقیم ربط دارد توسط لوک[16] و همکارانش (1984) انجام شده است. آنان دریافتند که عقاید خود کارآمدی با عملکرد در کارهای خلاق رابطه ی مثبت دارد. خودکارآمدی از طریق برآوردهای عینی شایستگی انجام کار و اطمینان از انجام آن کار در سطحی شایسته اندازه گیری می شود. خودکارآمدی به طور مستقیم عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد ، حتی هنگامی که توانایی کنترل شده باشد . عقاید مربوط به خود کارآمدی نیز به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر می گذارد، زیرا افراد دارای عقاید خودکارآمدی بالاتر، هدفهای بالاتری را انتخاب می کنند و اهداف بالاتر، رابطه ی مثبتی با عملکرد دارد. خودکارآمدی مربوط به توانایی و عملکرد گذشته است . (اوبرین ، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382) .

     در شکل زیر رابطه ی متقابل بین عملکرد و خودکارآمدی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته ، نشان داده شده است.

 

                         توانایی                خودکارآمدی               هدف گذاری          عملکرد

                              عملکرد گذشته

شکل 1 : رابطه ی بین خودکارآمدی و عملکرد . براساس یافته های لوک و همکاران (1984، نقل از اوبرین ، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382) .

     در سازمان ها خودکارآمدی و دیگر مفاهیم شناختی پیش بینی کننده آرزوهای شغلی و عملکرد شغلی است (لنت[17] و هاکت[18] ، 1987 ، استاجکوویک[19] و لوتانز[20] ، 1998 ، نقل از کلونینجر ، 2004). خودکارآمدی میزان تلاش برای رسیدن به اهداف را افزایش می دهد (کلونینجر ، 2004).

     بندورا فرض می کند که ادراک افراد از اعتماد به نفس شان در انجام وظایف (احساس خودکارآمدی) بین آنچه که آنها می دانند و آن چه که انجام می دهند به صورت واسطه عمل می کند و همچنین فرض می کند که باور مردم به توانایی انجام کار به تصمیم گیری آتی آنها کمک می کند. احساس خودکارآمدی از عملکردهای کامل و بسنده پیشین و مشاهده دیگران  و تشویق کلامی و حالات روانی شان نشأت می گیرد.  (سوانسون و    فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     افراد بی خانه (آواره) با خودکارآمدی بالاتر اصرار بیشتری به جستجوی خانه و اشتغال دارند ، آنهایی  که درجه پایین تری از خودکارآمدی دارند به زودی دست از تلاش می کشند (ایپل ، بندورا و زیمبردو ، 1999 ، نقل از کلونینجر ، 2004) . خودکارآمدی عملکرد خوب تصمیم گیری مدیرانه را در تجارت ، در بین تحصیل کرده ها افزایش می دهد (بندورا و وود ، 1989 ؛ وود و بندورا و بایلی ، 1990؛ نقل از کلونینجر ، 2004)

     نظریه خودکارآمدی نظریه ای مفید برای محیط کاری است. طبق این نظریه انگیزه و عملکرد را با بالا بردن خودکارآمدی کارکنان می توان افزایش داد. بندورا (1982) بحث می کند که چگونه می توان خودکارآمدی را با انجام کارهایی که از نظر میزان مشکل بودن از آسان به سخت تنظیم شده اند افزایش داد. سازمانها می توانند این اصل را با تدارک دیدن تکالیفی برای کارکنان به طوری که با موفقیت همراه باشد به کار گیرند تا سطح خودکارآمدی آنها را افزایش دهند. تجربه موفق کارکنان در وظایف مشکل و مشکل تر باعث افزایش خودکارآمدی خواهد شد (اسپکتور ، 2003 ).  کارل[21] و همکاران (1993 ، نقل از اسپکتور ) استفاده از این رویکرد را در برنامه های آموزشی پیشنهاد می کنند.

     خودکارآمدی در صورتی که باعث پیشرفت تدریجی در انجام یک مساله شود ، افزایش می یابد. این خودکارآمدی بعدها باعث پیشرفت در تصمیم گیری می شود (بندورا و جوردن، 1991) . نهایتاٌ در بعضی از شرایط خرد کردن مسائل بزرگ به اهداف کوچکتر به طور سودمندی بر عملکرد تاثیر می گذارد، به خاطر اینکه باعث افزایش احساس خودکارآمدی می شود ( کلونینجر، 2004).

     لنت و همکاران در سال 1994 یک چهارچوب شناختی اجتماعی که رفتار شغلی را تببین و پیش بینی می کند را مطرح کردند. به ویژه مدل سه قسمتی آنها ، علائق ، انتخاب ها و عمل را براساس مدل شناختی اجتماعی بندورا (1986) به هم مربوط می کند. لنت و همکاران (1996 و 1994) براساس همه سه قسمت مدل برای اجرای کامل قانع سازی ، یادگیری جانشینی و حالات و تظاهرات روانشناختی، انتظارات خودکارآمدی افراد می باشد.[1] - Desharnis

[2] - bouillon

[3] - Godin

[4] - Garcia

[5] - Schmitz

[6] - Doerfler

[7] - Oleary

[8] - Weinberg

[9] - Dolce

[10] - Kores et al

[11]- Bores

[12] - Rangel

[13] - Church

[14] - Szendre

[15] - Reeues

[16] - Locke

[17] - Lent

[18]- Hackett

[19] - Stajkovic

[20] - Luthans

[21] - Karl


adelaide forecast
دوشنبه 24 دی 1397 08:14 ب.ظ
What's up, of course this paragraph is in fact fastidious and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.
http://merlejamieson.nation2.com
سه شنبه 11 دی 1397 04:07 ب.ظ
This is a topic that is close to my heart... Many thanks!

Exactly where are your contact details though?
anime cosplay costumes for women
جمعه 30 آذر 1397 09:43 ب.ظ
What i do not realize is in reality how
you're no longer really a lot more smartly-liked than you might be
now. You're so intelligent. You understand thus considerably with
regards to this matter, made me for my part consider
it from numerous various angles. Its like men and
women are not involved until it's something to do with Girl gaga!
Your individual stuffs outstanding. All the time deal with it up!
rýchly rast svalovej hmoty
پنجشنبه 29 آذر 1397 06:04 ب.ظ
It's remarkable for me to have a web page, which is valuable in support of
my knowledge. thanks admin
muskelaufbau produkte
پنجشنبه 29 آذر 1397 02:38 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity regarding unpredicted feelings.
mens cosplay costumes
پنجشنبه 29 آذر 1397 04:27 ق.ظ
This piece of writing is in fact a pleasant one it helps
new the web viewers, who are wishing in favor of blogging.
female cosplay costumes
یکشنبه 25 آذر 1397 10:28 ق.ظ
hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.
I did however expertise some technical issues using this website,
since I experienced to reload the website a lot of
times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your
web hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances
times will often affect your placement in google and can damage your quality score if
advertising and marketing with Adwords. Well I'm
adding this RSS to my e-mail and could look out for much
more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.
http://cleantalkorg2.ru/
سه شنبه 20 آذر 1397 08:48 ب.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article post.

I like to write a little comment to support you.
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:28 ق.ظ

You actually explained this fantastically!
enter site natural cialis buy online cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho cialis canada on line we use it 50 mg cialis dose cialis venta a domicilio cialis online deutschland generic cialis pro cialis patentablauf in deutschland cialis patentablauf in deutschland
Olejek konopny
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:32 ب.ظ
Very soon this web site will be famous amid all blogging visitors,
due to it's pleasant posts
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:22 ب.ظ

You mentioned it wonderfully!
cialis farmacias guadalajara 5 mg cialis coupon printable cialis daily new zealand price cialis best cialis free trial cialis with 2 days delivery buy online cialis 5mg cialis prezzo di mercato india cialis 100mg cost tadalafilo
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Terrific data, With thanks.
we recommend cialis best buy what is cialis cialis en mexico precio tadalafil 5mg cialis 30 day sample callus cialis authentique suisse no prescription cialis cheap cialis rezeptfrei sterreich if a woman takes a mans cialis
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Truly a lot of great facts.
cialis generico click here take cialis miglior cialis generico generico cialis mexico cialis generique import cialis generic cialis pro are there generic cialis we like it cialis price pastillas cialis y alcoho
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:52 ب.ظ

You said it very well..
canadian discount cialis viagra vs cialis vs levitra cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg effetti collateral acheter cialis kamagra cialis arginine interactio cialis et insomni order cialis from india bulk cialis cialis 20 mg
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Kudos. Numerous data!

cialis kaufen wo legalidad de comprar cialis cialis 30 day trial coupon acheter du cialis a geneve buying cialis overnight order a sample of cialis acheter cialis kamagra generic cialis with dapoxetine generic cialis at walmart click here take cialis
rules of survival cheat
سه شنبه 13 آذر 1397 03:19 ق.ظ
Hi, just wanted to say, I loved this article.
It was inspiring. Keep on posting!
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:38 ب.ظ

Helpful knowledge. Many thanks.
cialis tablets for sale cialis lowest price cialis with 2 days delivery cialis 200 dollar savings card chinese cialis 50 mg cialis tadalafil 200 cialis coupon cialis generico milano cialis prices enter site natural cialis
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:18 ق.ظ

This is nicely expressed. .
purchasing cialis on the internet cialis et insomni cialis savings card cialis prices in england we recommend cialis info canadian drugs generic cialis we choice cialis pfizer india cialis generic availability cialis 200 dollar savings card buying brand cialis online
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:07 ب.ظ

This is nicely expressed! .
generic cialis soft gels cialis for sale south africa acquistare cialis internet cialis patentablauf in deutschland fast cialis online cialis dosage amounts cialis efficacit cialis dosage amounts side effects of cialis cialis generico en mexico
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:51 ق.ظ

You actually mentioned it fantastically!
when can i take another cialis the best site cialis tablets cialis generique 5 mg cialis wir preise cialis 20mg cialis coupon cialis y deporte generic cialis at the pharmacy buying cialis in colombia buying brand cialis online
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:33 ب.ظ

You actually said it really well.
il cialis quanto costa cialis kaufen bankberweisung we like it cialis price cialis taglich buy cialis sample pack cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei prescription doctor cialis cialis generico online cialis daily reviews
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 05:28 ق.ظ

You said that very well!
we like it cialis price acquisto online cialis canadian discount cialis generic low dose cialis how much does a cialis cost generic cialis at the pharmacy cialis rezeptfrei sterreich cialis baratos compran uk cialis lowest price prescription doctor cialis
rules of survival cheat
جمعه 9 آذر 1397 05:12 ب.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's
the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:26 ق.ظ

Good write ups, With thanks!
acheter cialis meilleur pri prezzo di cialis in bulgaria callus cialis vs viagra cialis 30 day trial coupon buy cialis uk no prescription miglior cialis generico cipla cialis online cialis kaufen costo in farmacia cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:09 ب.ظ

Amazing plenty of awesome advice.
cialis y deporte online cialis cialis generic availability effetti del cialis cialis preise schweiz only now cialis for sale in us brand cialis generic cialis coupon cialis pills in singapore generic for cialis
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Helpful material. With thanks!
cialis super acti where do you buy cialis no prescription cialis cheap cialis generique 5 mg cialis prezzo al pubblico acquistare cialis internet cialis generico generic cialis at walmart buy generic cialis generic cialis in vietnam
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Great content, With thanks.
tadalafil 10 mg no prescription cialis cheap price cialis per pill cialis generique 5 mg cialis daily dose generic cialis y deporte best generic drugs cialis comprar cialis 10 espa241a brand cialis nl cialis 5 mg funziona
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:49 ق.ظ

Many thanks! A lot of material.

generic cialis pill online cialis lilly tadalafi how much does a cialis cost when can i take another cialis compare prices cialis uk click here cialis daily uk achat cialis en suisse cialis price thailand viagra or cialis low dose cialis blood pressure
automotive 218 led canbus bulb
سه شنبه 6 آذر 1397 07:21 ق.ظ
A person essentially help to make severely articles I might state. This is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to create this particular submit amazing. Magnificent job!
gute abnehmtabletten
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:31 ب.ظ
When I initially commented I appear to have clicked the -Notify
me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails
with the exact same comment. Is there an easy method
you can remove me from that service? Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30