تبلیغات
پرورشی سوریه - ادامه مقاله مشاوره شغلی
یکشنبه 20 دی 1388

ادامه مقاله مشاوره شغلی

   نوشته شده توسط: سید مهدی نبه الهدایی    نوع مطلب :مشاوره ،

ای کمک به مراجع در تصمیم گیری صحیح و مناسب می باشد  ( شفیع آبادی ، 1384).

     بری فیلد (1948 نقل از  شفیع آبادی ، 1384) هدفهای زیر را برای ارائه اطلاعات شغلی و  حرفه ای مشخص      می کند :

1- آگاهاندن : اطلاعات گوناگون در زمینه شغلی و حرفه ای بدان جهت در اختیار مراجع قرار می گیرند تا مراجع در موارد مختلف با مشاغل متعدد آشنا گردد. چون لازمه انتخاب صحیح، داشتن اطلاعات کافی است لذا باید اطلاعات به طور درست و دقیق در دسترس مراجع قرار گیرند.

2- سازش دادن: مراجع در نهایت باید با شغل انتخابی سازگار شود و به طور موفقیت آمیز بدان ادامه دهد.  پس از  شناسایی خصوصیات فردی و امکانات شغلی ، اگر مراجع به انتخاب شغلی موفق شود کار مشاور پایان یافته تلقی   نمی شود، بلکه مشاور شغلی و حرفه ای ، مراجع را در جریان اشتغال نیز پی گیری می نماید و با دادن اطلاعات لازم و کافی او را کمک می کند تا کارش را با موفقیت ادامه دهد و روز به روز بر مهارت های  شغلی خود بیفزاید.

3- ایجاد انگیزه: ارائه اطلاعات شغلی و حرفه ای باید در مراجع انگیزه ای برای انتخاب شغل ایجاد نماید. چون هدف از ارائه اطلاعات شغلی و حرفه ای در نهایت انتخاب شغل مناسب است، لذا باید در ارائه اطلاعات به اصول و موارد آمادگی مراجع توجه کافی مبذول گردد.

     به نظر شارف (1992) هدف از ارائه اطلاعات شغلی و مشاوره دو چیز عمده می باشد، انتخاب شغل و سازگاری با شغل.

     مجله کار و جامعه (1382) هدف از ارائه اطلاعات شغلی را سازگاری، مکاشفه و آگاهاندن می داند. بائر و روئبر[1] ( نقل از شفیع آبادی ، 1384) نیز هدف از مشاوره ی شغلی را مکاشفه ، آگاهاندن ، ایجاد انگیزه و ادامه اشتغال می دانند.

 راهبردهای مداخله در مشاوره ی شغلی

     دامنه گسترده ای از مداخلات در مشاوره شغلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اینها شامل راهبردهایی در ارتباط با تصمیم گیری و تصمیم گیری شغلی ، ارزیابی سازگاری شغلی و کمک به مراجعان برای غلبه بر مشکلات شخصی می باشد که می تواند به صورت گروهی ، خودیا[2]ر و یا برنامه های کمک کامیپوتری انجام گیرد. (نیستول ، 2003) .

     در هنگام تنظیم مداخلات و راهبردهای درمانی باید ویژگیهای مراجعان در نظر گرفته شود. یک مطالعه که توسط کیلیهان و شاپیرو[3] در سال 1987 ( نقل از نیستول ، 2003) انجام شد نشان داد که مراجعانی که از مشاوره ی خودیار سود می برند احتمالاٌ بیشتر از تیپ های واقع بین، سنتی و جستجوگر در مقیاس هویت شغلی هالند می باشند (هالند ، دیچر و پاور[4] ، 1980) .

     برای مداخله ابتدا طبیعت مشاوره روشن خواهد شد و بعد اهداف آن مشخص می شود و بعد مرحله ی     مداخله ی مشاوره ی شغلی شروع خواهد شد. نوع مداخله به طور گسترده ای تحت تاثیر نیازهای ویژه مراجع ، چهارچوب تئوریکی مشاور و دانش مشاور از منابع قابل دسترسی قرار دارد (کاپوزی و گروس ، 1991) .

     در سالهای اخیر ابزارهای ارزیابی و منابع مربوط به رشد شغلی بسیار گسترش پیدا کرده اند (راند و تینزلی ، 1984 ، نقل از کاپوزی و گروس ، 1991) .

     در این قسمت بعضی از مهمترین دیدگاهها و ابزارهای مداخله از نظر کاپوزی و گروس (1991) بیان می شود. چون مهمترین مداخلات شغلی از چهارچوب نظریه ها ی مختلف شغلی مفید و قابل قبول هستند، در مورد منبع    نظریه ای آنها بحث نمی شود . تقسیم بندی این قسمت طبق 5 مرحله  سالومون (که کمی پیشتر توضیح داده شد)     می باشد.

مرحله 1 : دانش در مورد خود[5]

علایق یا رغبت : چون ارتباط مهمی بین علایق و مشاغل وجود دارد ، بسیاری از مداخلات با یک مرحله از مشخص کردن و کشف رغبت مراجعان تلفیق می شود. رویکردهای گوناگونی در مورد اندازه گیری علاقه وجود دارد که مهمترین آنها معرفی می شود.

     می توان ابزارهای اندازه گیری علایق را به سه دسته تقسیم کرد :  رسمی ، غیررسمی  و کامپیوتری

    ابزارهای غیررسمی ارزیابی رغبت : 1-  مصاحبه با ساختار که یکی از ابزارهای یادگیری درباره علاقه کاری مراجع است (اماندسن و کوچران[6] ، 1984 ) ، یکی از این مصاحبه های با ساختار ، مصاحبه با ساختار ارزیابی کاری مراجع که توسط جیزبرز  و مور[7] (1987) ارائه شده است می باشد.

2- تجزیه جزئی تاریخچه شغلی خانواده که به مراجع کمک می کند تا تعریفی عینی از حوزه های مورد علاقه و چگونگی رشد و گسترش آنها ارائه دهد (گیز برزو مور ، 1987 ، اکی شی[8] ، 1987) .

3- مرور شغلهای قبلی مراجع : فعالیت ها  و دستاوردهای گذشته می تواند نقطه ی شروعی برای بحث در مورد علایق باشد.

ابزارهای رسمی اندازه گیری رغبت

   1- پرسشنامه رغبت کمپل استرانگ (SCII) [9] که گسترده ترین استفاده را در بین پرسشنامه های رغبت دارد و به وسیله استرانگ در 1927 ساخته شد و توسط دیوید کمپل در دهه ی 1960 و 1970 مورد بازبینی قرار گرفت و اخیراٌ توسط جو ایدا هانسن[10] در سال 1981 مورد بازبینی مجدد قرار گرفت (اسحاق سن[11] ، 1985) .

    2- جستجوی خود رهبری[12]  (SDS) که توسط جان هالند در سال 1977 گسترش پیدا کرد ، می تواند به عنوان مکملی برای SCII  باشد.

   3- رغبت سنج شغلی کودر: در شکلهای مختلف در دسترس می باشد که توسط کودر در سال 1966 منتشر شد و در سال 1979 مورد بازبینی قرار گرفت.

   4- رغبت سنج شغلی اوهایو[13]  (OVIS) ، که به وسیله آیرس دکوستا، دیوید و نیفوردنر ، جان ادجرز و پاول کونز در سال 1970 تهیه شد و OVIS  دو ، در سال 1981 تهیه گردید.

علاوه بر موارد بالا برنامه های کامپیوتری خود ارزیاب رغبت وجود دارد که اکتشاف علایق شغلی مراجع را آسان می کند مانند  +  SIGI[14]   و دس کاور[15].

 استعداد : جمع آوری دانش در مورد خود همچنین باید شامل ارزیابی استعدادها و مهارتهای مراجعان باشد. دانستن آنچه که مراجع می تواند خوب انجام دهد، هویت مهارت های مرتبط با شغل یا مشاغلی که مراجع ممکن است در آن موفق شود را مشخص می کند. یکی از شیوه های غیر رسمی ارزیابی استعداد تعیین سطح خاص انواع فعالیتهایی است که در آن فرد موفق می شود.

    تست تشخیصی استعداد : تست های تشخیصی استعداد[16]  ( DAT )  به وسیله نبت ، سی شور و وستمن برای اولین بار در سال 1947 منتشر شد. از آن هنگام شکل های گوناگونی از آن منتشر شده و مورد بازبینی قرار گرفت.

     مجموعه آزمون های استعداد عمومیGATB)[17])  به وسیله خدمات استخدامی آمریکا در سال 1947 منتشر شد. مزیت منحصر به فرد   GATB   این است که به مراجعان اجازه می دهد تا خودشان را با کارگران واقعی در شغلهای خاص مقایسه کنند.

     آزمون دیگری که به طور رایج مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از آزمون طبقه بندی شده فلنین[18] و آزمون توانایی ذهنی اُتیس لنون [19]

   ارزشها: روشن سازی ارزشها از اجزای مهم فرایند مشاوره شغلی است (کینِر و کرامبولتز ، 1984) . به منظور تصمیم گیری واقعی درباره تعقیب مشاغل در آینده، افراد باید عقیده و نظر درست درباره اهمیت ارزشهایی مانند اوقات فراغت و صرف وقت برای خانواده، درآمد ، وجهه اجتماعی ، میزان خودمختاری ، و گروه وسیعی از دیگر ارزشهایی که از طبیعت مشاغل اثر می پذیرند ، داشته باشند. کینِروکرامبولتز (1984) فرایند اصلی فعالیت روشن سازی ارزشها را خلاصه کردند. آنها


[1] - Baer  , Roeber

[2] - self – help

[3] - Kirvlighan  , shopiro

[4] - Daieger  , power

[5] - Knowledge  about self

[6]- Amundsen & Cochran 

[7] - Gysbers  & Moore

[8] - Okishi

[9] - Strong Campbell Interest  Inventory

[10] - Jo – Ida Hansen

[11] - Isaac Son 

[12] - Self – Directed  Search

 

[13]- the Ohio Vocational Interest Survey

[14]- the System of Interactive  Guidance and Information 

[15] - Discover

[16] - Differential Aptitude  Teste

[17] - General  Aptitude  Test  Battery

[18] - Flannigan

[19] - Otis - Lennon


Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 06:04 ق.ظ

Truly lots of beneficial advice!
achat cialis en suisse cialis 05 we choice cialis pfizer india cialis online preis cialis 20mg schweiz india cialis 100mg cost cheap cialis we use it 50 mg cialis dose import cialis import cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:42 ب.ظ

You actually suggested it terrifically!
cialis online napol 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis bula how to buy cialis online usa il cialis quanto costa how much does a cialis cost cialis purchasing cialis dose 30mg cialis baratos compran uk canadian discount cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:05 ق.ظ

With thanks, An abundance of information.

pastillas cialis y alcoho recommended site cialis kanada overnight cialis tadalafil cialis 30 day sample buy cialis sample pack cialis 200 dollar savings card cialis pills price each weblink price cialis ou acheter du cialis pas cher cialis generisches kanada
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 03:59 ب.ظ

Great posts. Many thanks.
click now buy cialis brand precios de cialis generico cost of cialis cvs viagra cialis levitra cialis pills in singapore prices for cialis 50mg 40 mg cialis what if i take are there generic cialis cialis generico in farmacia free cialis
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 04:39 ق.ظ

Thanks a lot. A lot of stuff!

generic cialis 20mg uk 200 cialis coupon the best choice cialis woman buy original cialis rx cialis para comprar precios de cialis generico cialis name brand cheap click now cialis from canada achat cialis en itali cialis 100 mg 30 tablet
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:30 ب.ظ

You have made your stand extremely effectively!.
wow look it cialis mexico prices for cialis 50mg we recommend cialis info cialis savings card warnings for cialis cialis for sale south africa precios cialis peru enter site very cheap cialis cialis therapie cialis coupons printable
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:22 ق.ظ

Fine content. Kudos!
cialis italia gratis india cialis 100mg cost cialis professional yohimbe cialis canada fast cialis online cialis 20 mg cut in half cialis pills achat cialis en europe cialis coupons printable ou trouver cialis sur le net
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 03:53 ب.ظ

With thanks! Excellent information.
cialis prezzo in linea basso cialis prezzo in linea basso cialis 100 mg 30 tablet cialis online wow look it cialis mexico prices for cialis 50mg free generic cialis how to purchase cialis on line generic cialis with dapoxetine cialis 10mg prix pharmaci
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:01 ق.ظ

Terrific postings. Thanks a lot.
cialis 5 mg effetti collateral miglior cialis generico cialis online holland click now cialis from canada buy cialis uk no prescription prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg effetti collateral costo in farmacia cialis 40 mg cialis what if i take buying cialis in colombia
buy generic cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 04:31 ب.ظ

Many thanks! I appreciate this.
try it no rx cialis generic cialis tadalafil dose size of cialis canadian cialis pastillas cialis y alcoho deutschland cialis online cialis dosage recommendations cipla cialis online cialis 20mg cialis generisches kanada
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 03:37 ق.ظ

Great forum posts. Thanks!
wow cialis 20 cialis 20 mg cialis 50 mg soft tab cialis online 200 cialis coupon cialis bula cialis dosage cialis en mexico precio cialis reviews cialis therapie
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 04:22 ب.ظ

Thanks a lot, I enjoy it.
cialis generisches kanada if a woman takes a mans cialis acheter cialis kamagra precios cialis peru cialis 5 mg buy cialis patent expiration wow look it cialis mexico cialis canada on line calis low dose cialis blood pressure
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 04:36 ق.ظ

You explained this exceptionally well!
cialis prices bulk cialis cialis 5 mg schweiz are there generic cialis brand cialis nl cialis para que sirve generic for cialis cialis 30 day sample buy cialis online legal cialis super kamagra
buy cials online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:13 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
achat cialis en suisse we choice cialis pfizer india price cialis best generic cialis in vietnam cialis online holland how to buy cialis online usa can i take cialis and ecstasy cialis arginine interactio i recommend cialis generico tadalafil 10 mg
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:19 ق.ظ

You definitely made your point!
best generic drugs cialis viagra vs cialis vs levitra we use it cialis online store cuanto cuesta cialis yaho cialis et insomni cialis generic availability side effects for cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg cut in half only here cialis pills
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:41 ب.ظ

Reliable write ups. With thanks!
we recommend cheapest cialis cialis diario compra cialis super acti cialis diario compra venta cialis en espaa cialis in sconto we like it cialis soft gel costo in farmacia cialis tadalafil 20 mg cialis alternative
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:43 ق.ظ

Terrific stuff. Thanks a lot.
estudios de cialis genricos only now cialis 20 mg cialis in sconto best generic drugs cialis cialis 100 mg 30 tablet when can i take another cialis cialis for sale cialis great britain try it no rx cialis generico cialis mexico
buy levitra generic
جمعه 20 مهر 1397 05:09 ق.ظ

Really loads of beneficial material.
levitra prices buy levitra 10mg vardenafil buy levitra vardenafil 20mg levitra 20mg levitra online levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo
Cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 04:52 ب.ظ

You actually mentioned it perfectly.
cialis farmacias guadalajara calis american pharmacy cialis cialis generika precios cialis peru cialis therapie where cheapest cialis safe site to buy cialis online cialis reviews cialis dosage recommendations
canadian mail order pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 12:08 ق.ظ

With thanks. A good amount of advice.

pharmacy times trust pharmacy canadian online canadian discount pharmacies northwest pharmacies online canadian pharmacy meds northwestpharmacy northwest pharmacy canada aarp recommended canadian online pharmacies how safe are canadian online pharmacies north west pharmacy canada
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:39 ب.ظ

Reliable info. Thanks.
click now cialis from canada cialis from canada click here take cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills boards cialis generique 5 mg cialis para que sirve cialis preise schweiz enter site 20 mg cialis cost cialis super acti
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:34 ب.ظ

Thanks, I like it!
low cost cialis 20mg cialis reviews does cialis cause gout no prescription cialis cheap cialis 100mg suppliers we recommend cialis best buy cialis prices in england cialis preise schweiz cilas dosagem ideal cialis
pharmacy viagra prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:28 ق.ظ

Fine knowledge. Appreciate it.
cheap viagra online usa pharmacy viagra order viagra without prescription can i buy viagra without a prescription where do you buy viagra buy generic sildenafil buy uk viagra buy viagra from uk buy generic viagra australia buy viagra 100mg
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:59 ب.ظ

Excellent knowledge. Cheers!
generic cialis pro cialis generico online cialis price thailand cuanto cuesta cialis yaho cialis generique weblink price cialis cialis price thailand cialis 5 mg cialis prezzo di mercato cialis prezzo al pubblico
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:12 ب.ظ

You've made the point.
generic cialis tadalafil cialis arginine interactio cialis super kamagra cialis generique 5 mg cialis authentique suisse cialis 100mg suppliers 40 mg cialis what if i take generic cialis in vietnam precios cialis peru we like it safe cheap cialis
buy viagra cheap
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:28 ق.ظ

With thanks, Awesome stuff!
buy levitra viagra viagra buy buy viagra online using paypal is it illegal to buy viagra online can i buy viagra at walmart viagra online buy buy viagra south africa buy viagra pharmacy buy cheap viagra online with prescription buying viagra online legal
cialis manufacturer coupon
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:12 ب.ظ

Thanks, A lot of knowledge!

buy cialis online cheapest cialis pas cher paris wow cialis tadalafil 100mg cialis mit grapefruitsaft cialis efficacit order generic cialis online sialis buy cialis sample pack click now cialis from canada we choice cialis uk
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:45 ب.ظ

Factor effectively taken!!
when will generic cialis be available opinioni cialis generico cialis generique 5 mg rx cialis para comprar cost of cialis cvs cialis arginine interactio cialis 100mg suppliers how do cialis pills work cialis 30 day sample does cialis cause gout
Viagra great britain
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:06 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
sildenafil prices uk buy now viagra buy viagra online using paypal buy generic viagra online cheap viagra no rx viagra to buy online how to buy cheap viagra online tadalafil buy generic viagra australia viagra alternative
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:35 ق.ظ

Really quite a lot of helpful information.
cialis 100 mg 30 tablet cialis online nederland estudios de cialis genricos canadian discount cialis we like it cialis price price cialis best wow cialis 20 where do you buy cialis cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30