تبلیغات
پرورشی سوریه - ادامه مقاله مشاوره شغلی
دوشنبه 21 دی 1388

ادامه مقاله مشاوره شغلی

   نوشته شده توسط: سید مهدی نبه الهدایی    نوع مطلب :مشاوره ،

ای کمک به مراجع در تصمیم گیری صحیح و مناسب می باشد  ( شفیع آبادی ، 1384).

     بری فیلد (1948 نقل از  شفیع آبادی ، 1384) هدفهای زیر را برای ارائه اطلاعات شغلی و  حرفه ای مشخص      می کند :

1- آگاهاندن : اطلاعات گوناگون در زمینه شغلی و حرفه ای بدان جهت در اختیار مراجع قرار می گیرند تا مراجع در موارد مختلف با مشاغل متعدد آشنا گردد. چون لازمه انتخاب صحیح، داشتن اطلاعات کافی است لذا باید اطلاعات به طور درست و دقیق در دسترس مراجع قرار گیرند.

2- سازش دادن: مراجع در نهایت باید با شغل انتخابی سازگار شود و به طور موفقیت آمیز بدان ادامه دهد.  پس از  شناسایی خصوصیات فردی و امکانات شغلی ، اگر مراجع به انتخاب شغلی موفق شود کار مشاور پایان یافته تلقی   نمی شود، بلکه مشاور شغلی و حرفه ای ، مراجع را در جریان اشتغال نیز پی گیری می نماید و با دادن اطلاعات لازم و کافی او را کمک می کند تا کارش را با موفقیت ادامه دهد و روز به روز بر مهارت های  شغلی خود بیفزاید.

3- ایجاد انگیزه: ارائه اطلاعات شغلی و حرفه ای باید در مراجع انگیزه ای برای انتخاب شغل ایجاد نماید. چون هدف از ارائه اطلاعات شغلی و حرفه ای در نهایت انتخاب شغل مناسب است، لذا باید در ارائه اطلاعات به اصول و موارد آمادگی مراجع توجه کافی مبذول گردد.

     به نظر شارف (1992) هدف از ارائه اطلاعات شغلی و مشاوره دو چیز عمده می باشد، انتخاب شغل و سازگاری با شغل.

     مجله کار و جامعه (1382) هدف از ارائه اطلاعات شغلی را سازگاری، مکاشفه و آگاهاندن می داند. بائر و روئبر[1] ( نقل از شفیع آبادی ، 1384) نیز هدف از مشاوره ی شغلی را مکاشفه ، آگاهاندن ، ایجاد انگیزه و ادامه اشتغال می دانند.

 راهبردهای مداخله در مشاوره ی شغلی

     دامنه گسترده ای از مداخلات در مشاوره شغلی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اینها شامل راهبردهایی در ارتباط با تصمیم گیری و تصمیم گیری شغلی ، ارزیابی سازگاری شغلی و کمک به مراجعان برای غلبه بر مشکلات شخصی می باشد که می تواند به صورت گروهی ، خودیا[2]ر و یا برنامه های کمک کامیپوتری انجام گیرد. (نیستول ، 2003) .

     در هنگام تنظیم مداخلات و راهبردهای درمانی باید ویژگیهای مراجعان در نظر گرفته شود. یک مطالعه که توسط کیلیهان و شاپیرو[3] در سال 1987 ( نقل از نیستول ، 2003) انجام شد نشان داد که مراجعانی که از مشاوره ی خودیار سود می برند احتمالاٌ بیشتر از تیپ های واقع بین، سنتی و جستجوگر در مقیاس هویت شغلی هالند می باشند (هالند ، دیچر و پاور[4] ، 1980) .

     برای مداخله ابتدا طبیعت مشاوره روشن خواهد شد و بعد اهداف آن مشخص می شود و بعد مرحله ی     مداخله ی مشاوره ی شغلی شروع خواهد شد. نوع مداخله به طور گسترده ای تحت تاثیر نیازهای ویژه مراجع ، چهارچوب تئوریکی مشاور و دانش مشاور از منابع قابل دسترسی قرار دارد (کاپوزی و گروس ، 1991) .

     در سالهای اخیر ابزارهای ارزیابی و منابع مربوط به رشد شغلی بسیار گسترش پیدا کرده اند (راند و تینزلی ، 1984 ، نقل از کاپوزی و گروس ، 1991) .

     در این قسمت بعضی از مهمترین دیدگاهها و ابزارهای مداخله از نظر کاپوزی و گروس (1991) بیان می شود. چون مهمترین مداخلات شغلی از چهارچوب نظریه ها ی مختلف شغلی مفید و قابل قبول هستند، در مورد منبع    نظریه ای آنها بحث نمی شود . تقسیم بندی این قسمت طبق 5 مرحله  سالومون (که کمی پیشتر توضیح داده شد)     می باشد.

مرحله 1 : دانش در مورد خود[5]

علایق یا رغبت : چون ارتباط مهمی بین علایق و مشاغل وجود دارد ، بسیاری از مداخلات با یک مرحله از مشخص کردن و کشف رغبت مراجعان تلفیق می شود. رویکردهای گوناگونی در مورد اندازه گیری علاقه وجود دارد که مهمترین آنها معرفی می شود.

     می توان ابزارهای اندازه گیری علایق را به سه دسته تقسیم کرد :  رسمی ، غیررسمی  و کامپیوتری

    ابزارهای غیررسمی ارزیابی رغبت : 1-  مصاحبه با ساختار که یکی از ابزارهای یادگیری درباره علاقه کاری مراجع است (اماندسن و کوچران[6] ، 1984 ) ، یکی از این مصاحبه های با ساختار ، مصاحبه با ساختار ارزیابی کاری مراجع که توسط جیزبرز  و مور[7] (1987) ارائه شده است می باشد.

2- تجزیه جزئی تاریخچه شغلی خانواده که به مراجع کمک می کند تا تعریفی عینی از حوزه های مورد علاقه و چگونگی رشد و گسترش آنها ارائه دهد (گیز برزو مور ، 1987 ، اکی شی[8] ، 1987) .

3- مرور شغلهای قبلی مراجع : فعالیت ها  و دستاوردهای گذشته می تواند نقطه ی شروعی برای بحث در مورد علایق باشد.

ابزارهای رسمی اندازه گیری رغبت

   1- پرسشنامه رغبت کمپل استرانگ (SCII) [9] که گسترده ترین استفاده را در بین پرسشنامه های رغبت دارد و به وسیله استرانگ در 1927 ساخته شد و توسط دیوید کمپل در دهه ی 1960 و 1970 مورد بازبینی قرار گرفت و اخیراٌ توسط جو ایدا هانسن[10] در سال 1981 مورد بازبینی مجدد قرار گرفت (اسحاق سن[11] ، 1985) .

    2- جستجوی خود رهبری[12]  (SDS) که توسط جان هالند در سال 1977 گسترش پیدا کرد ، می تواند به عنوان مکملی برای SCII  باشد.

   3- رغبت سنج شغلی کودر: در شکلهای مختلف در دسترس می باشد که توسط کودر در سال 1966 منتشر شد و در سال 1979 مورد بازبینی قرار گرفت.

   4- رغبت سنج شغلی اوهایو[13]  (OVIS) ، که به وسیله آیرس دکوستا، دیوید و نیفوردنر ، جان ادجرز و پاول کونز در سال 1970 تهیه شد و OVIS  دو ، در سال 1981 تهیه گردید.

علاوه بر موارد بالا برنامه های کامپیوتری خود ارزیاب رغبت وجود دارد که اکتشاف علایق شغلی مراجع را آسان می کند مانند  +  SIGI[14]   و دس کاور[15].

 استعداد : جمع آوری دانش در مورد خود همچنین باید شامل ارزیابی استعدادها و مهارتهای مراجعان باشد. دانستن آنچه که مراجع می تواند خوب انجام دهد، هویت مهارت های مرتبط با شغل یا مشاغلی که مراجع ممکن است در آن موفق شود را مشخص می کند. یکی از شیوه های غیر رسمی ارزیابی استعداد تعیین سطح خاص انواع فعالیتهایی است که در آن فرد موفق می شود.

    تست تشخیصی استعداد : تست های تشخیصی استعداد[16]  ( DAT )  به وسیله نبت ، سی شور و وستمن برای اولین بار در سال 1947 منتشر شد. از آن هنگام شکل های گوناگونی از آن منتشر شده و مورد بازبینی قرار گرفت.

     مجموعه آزمون های استعداد عمومیGATB)[17])  به وسیله خدمات استخدامی آمریکا در سال 1947 منتشر شد. مزیت منحصر به فرد   GATB   این است که به مراجعان اجازه می دهد تا خودشان را با کارگران واقعی در شغلهای خاص مقایسه کنند.

     آزمون دیگری که به طور رایج مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از آزمون طبقه بندی شده فلنین[18] و آزمون توانایی ذهنی اُتیس لنون [19]

   ارزشها: روشن سازی ارزشها از اجزای مهم فرایند مشاوره شغلی است (کینِر و کرامبولتز ، 1984) . به منظور تصمیم گیری واقعی درباره تعقیب مشاغل در آینده، افراد باید عقیده و نظر درست درباره اهمیت ارزشهایی مانند اوقات فراغت و صرف وقت برای خانواده، درآمد ، وجهه اجتماعی ، میزان خودمختاری ، و گروه وسیعی از دیگر ارزشهایی که از طبیعت مشاغل اثر می پذیرند ، داشته باشند. کینِروکرامبولتز (1984) فرایند اصلی فعالیت روشن سازی ارزشها را خلاصه کردند. آنها


[1] - Baer  , Roeber

[2] - self – help

[3] - Kirvlighan  , shopiro

[4] - Daieger  , power

[5] - Knowledge  about self

[6]- Amundsen & Cochran 

[7] - Gysbers  & Moore

[8] - Okishi

[9] - Strong Campbell Interest  Inventory

[10] - Jo – Ida Hansen

[11] - Isaac Son 

[12] - Self – Directed  Search

 

[13]- the Ohio Vocational Interest Survey

[14]- the System of Interactive  Guidance and Information 

[15] - Discover

[16] - Differential Aptitude  Teste

[17] - General  Aptitude  Test  Battery

[18] - Flannigan

[19] - Otis - Lennon


buy viagra cheap
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:28 ق.ظ

With thanks, Awesome stuff!
buy levitra viagra viagra buy buy viagra online using paypal is it illegal to buy viagra online can i buy viagra at walmart viagra online buy buy viagra south africa buy viagra pharmacy buy cheap viagra online with prescription buying viagra online legal
cialis manufacturer coupon
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:12 ب.ظ

Thanks, A lot of knowledge!

buy cialis online cheapest cialis pas cher paris wow cialis tadalafil 100mg cialis mit grapefruitsaft cialis efficacit order generic cialis online sialis buy cialis sample pack click now cialis from canada we choice cialis uk
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:45 ب.ظ

Factor effectively taken!!
when will generic cialis be available opinioni cialis generico cialis generique 5 mg rx cialis para comprar cost of cialis cvs cialis arginine interactio cialis 100mg suppliers how do cialis pills work cialis 30 day sample does cialis cause gout
Viagra great britain
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:06 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
sildenafil prices uk buy now viagra buy viagra online using paypal buy generic viagra online cheap viagra no rx viagra to buy online how to buy cheap viagra online tadalafil buy generic viagra australia viagra alternative
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:35 ق.ظ

Really quite a lot of helpful information.
cialis 100 mg 30 tablet cialis online nederland estudios de cialis genricos canadian discount cialis we like it cialis price price cialis best wow cialis 20 where do you buy cialis cialis 5 mg schweiz acheter cialis meilleur pri
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 05:32 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
deutschland cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis rckenschmerzen walgreens price for cialis cialis generico in farmacia buying cialis overnight overnight cialis tadalafil cialis generico online prezzo di cialis in bulgaria cialis coupon
mushroom wars space hack
جمعه 4 اسفند 1396 05:46 ب.ظ
سلام، وبلاگ شما را از زمان به زمان خواندن و من یک شبیه آن را دارم
و من فقط کنجکاو بودم اگر تعداد زیادی پاسخ اسپم دریافت کنم؟
اگر پس چگونه از آن جلوگیری می کنید، هر پلاگین یا هر چیزی که می توانید پیشنهاد دهید؟

من خیلی زود دریافتم دیوانه من را رانندگی می کند، بنابراین هرگونه کمک بسیار زیاد است
بسیار سپاسگزارم
Katrina
جمعه 17 آذر 1396 09:24 ق.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this website
with us so I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to
my followers! Excellent blog and wonderful style
and design.
how much do std tests cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:41 ب.ظ
سلام وبلاگ خوبیه آیا یک وبلاگ دارم؟
شبیه به این نیاز به مقدار زیادی از کار؟ من عملا
هیچ فایده ای از برنامه نویسی وجود ندارد، اما من امیدوار بودم که از آن شروع کنم
وبلاگ خود را به زودی. به هر حال، اگر شما هر گونه پیشنهاد یا راهنمایی برای صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید.
من می دانم این موضوع خاموش است اما من فقط نیاز به پرسیدن.

قدردانی آن
chaturbate token generator password
دوشنبه 13 شهریور 1396 03:50 ب.ظ
Hi there, I discovered your website by the use of Google whilst
searching for a related topic, your site came up, it appears
great. I've bookmarked it in my google bookmarks.


Hello there, simply become aware of your weblog via Google, and found
that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I'll appreciate in case you proceed this in future.
Numerous other folks shall be benefited out of your writing.
Cheers!
Rosalinda
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:40 ب.ظ
I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and reporting!

Keep up the good works guys I've included you guys to my personal blogroll.
What is leg length discrepancy?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:23 ق.ظ
hi!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence
more approximately your post on AOL? I need an expert in this
space to solve my problem. May be that is you!
Looking forward to see you.
Why do they call it the Achilles heel?
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:52 ق.ظ
I absolutely love your blog and find a lot of
your post's to be just what I'm looking for.
Does one offer guest writers to write content to suit your needs?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on a lot of the
subjects you write in relation to here. Again, awesome weblog!
Elton
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:45 ب.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely different
topic but it has pretty much the same page layout
and design. Outstanding choice of colors!
http://hyomazey.hatenablog.com/
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:11 ق.ظ
It's really a cool and useful piece of info.
I am happy that you just shared this helpful info with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 07:33 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
صدایی مناسب در آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما
در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را خوب
به پر همه کسانی معافیت. در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا بود در گم.
Abel
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:33 ب.ظ
Good way of telling, and good article to obtain data
regarding my presentation focus, which i am going to convey in school.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:47 ب.ظ
If some one needs expert view regarding blogging after that i propose him/her to
pay a quick visit this website, Keep up the pleasant job.
پژمان
جمعه 13 اسفند 1389 10:08 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید
میخواستم راهنماییم کنید که چگونه میتوانم تست علایق استرانگ را پیدا کنم. از هر کمکی به هر شکل ممنون میشم!!
ایمان
پنجشنبه 26 فروردین 1389 11:04 ق.ظ
salam
gharaz az mozahemat inke,baraye tasmim girie behtar dar morede entekhabe shoghlam be nazaram resid ke az chand azmoon motadavel komak begiram,baad az jostejoo,chand azmoone por karbord ro peyda kardam,mesle:abzarhaye arzyabie HOLLAND (VPI,SDS,MVS,DHOC),porseshname arzeshe shoghlie SUPER,azmoone STRONG(SVIB),azmoone STRONG-CAMPBELL,azmoon haye GATB,DAT,FACT.
amma motasefane tanha movafagh shodamke SDS holland ro tooye ketabe "herfe monasebe shoma chist" peyda konam.mishe man ro rah namaii konid ke baghi in azmoon ha ro az koja mitanam peyda konam

ba tashakor
mohammad
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر