تبلیغات
پرورشی سوریه - ادامه مقاله خودکار آمدی
یکشنبه 20 دی 1388

ادامه مقاله خودکار آمدی

   نوشته شده توسط: سید مهدی نبه الهدایی    نوع مطلب :مشاوره ،

اهداف موردنظر و دلخواه برای درگیری فعالانه

منابع موردانتظار

خودکارآمـــدی

عــــلاقه

منابع خودکارآمدی و نتایج مورد انتظار

انتخاب فعالیت و عمل بطور فعالانه

حاصل عمل هدف حاصل شده یا مهارت کسب شده (رشدیافته)

  شکل 6  : پیش بینی رشد و توسعه علاقه در نظریه حرفه ای شناختی ـ اجتماعی (براون و هاکت ، 1994 ، نقل از سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381)

     در بخش علاقه مدل لنت و همکاران (شکل بالا) نتایج مورد انتظار و باورهای کارآمدی هر دو علاقه را    پیش بینی می کنند. علائق (همراه با کارآمدی باورها و نتایج مورد انتظار ) اهداف را پیش بینی می کنند که متقابلاٌ منجر به رفتارهای مرتبط با انتخاب  و فعالیت های عملی شده ، نهایتاٌ دست یابی به عملکرد و حصول هدف نتیجه         می شود (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     ادراک افراد از خودکارآمدیشان در کسب مهارتها و تکالیف متنوع نقش مهمی را در پیش بینی انتخاب های شغلی و به همان نسبت در پشتکار آنها برای انجام اهدافشان دارد (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

 

 خودکارآمدی و تنظیم عملکرد انسان

     عقاید خودکارآمدی عملکرد انسان را در چها رمرحله ی عمده تنظیم می کند (بندورا ، 1997 نقل از پروین و  جان ، 1999): شناختی ، انگیزشی ، هیجانی و مراحل انتخاب.

     مسیر شناختی شکل های گوناگونی به خود می گیرد. عملکرد عمده افکار این است که افراد را قادر می کند تا رویدادها و فعالیت هایی که برای افراد مهم هستند را کنترل  و پیش بینی کنند. افراد با خودکارآمدی بالاتر منابع شناختی بیشتر، راهکارهای انعطاف پذیرتر و مدیریت موثرتر بر محیط تشان دارند (بوفارد - بوچارد[1]، پرنت[2] و   لاریو[3] ، 1991 ؛ وود[4] و بندورا ، 1989).

     عقاید خودکارآمدی نقش مرکزی در تنظیم انگیزش دارند. انگیزه بیشتر انسانها به طور شناختی تولید می شود. این عقاید خودکارآمدی است که تعیین می کند افراد کدام هدف چالش برانگیز را انتخاب کنند، چه مقدار تلاش صرف آن کنند و در برخورد با مشکل چقدر استقامت بورزند (بندورا ، 1991؛ لوک[5] و لاتهام[6] ، 1990) .

     کنترل جریان فکر عامل کلیدی در خود تنظیمی حالتهای  هیجانی است. به علاوه افراد می توانند بر حالتهای احساسی شان با تمرین کردن شیوه های تسکینی ، بدون تغییر دادن سبب برانگیختگی  هیجانی کنترل پیدا کنند.

افرادی با خودکارآمدی پایین از وظایف مشکل اجتناب می کنند چون آنها را به عنوان یک تهدید نگاه می کنند.

 رابطه خودکارآمدی و انتظار

     مفهوم خودکارآمدی به طور خیلی زیادی شبیه مفهوم انتظار است. تفاوت عمده آنها این است که انتظار مربوط به فعالیت خاص در زمان معین است در حالی که خودکارآمدی مربوط به احساس کلی است که یک فرد احساس توانایی یا عدم توانایی در بعضی از حیطه های زندگی می کند ،  مانند بازی کردن تنیس. به طور آشکار این دو مفهوم به هم وابسته هستند، شخصی که خودکارآمدی بالایی دارد، انتظار بالایی نیزدارد، اما این دو یکی نیستند ، نظریه خودکارآمدی و انتظار در پیش بینی اینکه مسائلی را که افراد معتقد هستند  می توانند آنها را خوب انجام دهند و موفق شوند، موفق هم می شوند با هم توافق دارند ، تئوری انتظار همچنین  تاثیر انگیزش را در پاداش در نظر می گیرد، موضوعی که در تئوری خودکارآمدی به آن پرداخته نمی شود (اسپکتور ، 2003).

     بندورا معتقد است که قضاوت در مورد خودکارآمدی از نتایج مورد انتظار و یا انتظاراتی که فرد از نتیجه رفتار دارد متفاوت می باشد ، زیرا اشخاص باور دارند که یک عمل خاص، پیامدهای شخصی را در پی خواهد داشت. اما آنها به این باورشان عمل نمی کنند زیرا می پرسند که آیا واقعاٌ قادر به انجام فعالیت های ضروری آن کار       می باشند. ساختار خودکارآمدی  و نتایج مورد انتظار ادراک افراد از واقعیت هستند. لذا این ادراکات ممکن است واقعی باشند یا نباشند، توجه به این نکته در تصمیم گیری اهمیت دارد که ادراک افراد از واقعیت بیشتر از واقعیت عینی، تعیین کننده رفتار آنها فرض شده است (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     اثر خودکارآمدی حرفه ای در کارهای هاکت و بتز (1981)  و بتز و هاکت (1986) دیده می شود و به شکل گسترده ای  توصیف کننده ارتباط بین خودکارآمدی و رفتارهای گوناگون مرتبط با انتخاب شغلی و سازگاری شغلی است (لنت و هاکت ، 1987 ، نقل از نیستول ، 2003).

     از آنجایی که نظریه خودکارآمدی فعالیت های تحقیقی فراوانی را برانگیخت و در پیش بینی خیلی از رفتارها کارآمد از آب درآمد (نیستول[7] ، 2003) می توان نتایج تحقیقات در زمینه های دیگر را در مورد تجارت خانگی نیز صادق دانست ، از جمله این تحقیقات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درک خود کارآمدی بر انتخاب ؛ تلاش ، مقاومت و عملکرد و  هیجان اثر می گذارد (پروین، سروان  و جان ، 1999)

- خودکارآمدی پایین زنان باعث محدودیت طیف انتخاب های شغلی آنان است (هاکت و بتز ، 1981 ، نقل از سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

- خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد (مولتون ، براون و لنت ، 1991 ،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383)

- خودکارآمدی بر سلامت جسمی تاثیر می گذارد (بندورا ، 2001 ، نقل از کلونینجر ، 2004).

- خودکارآمدی بالا باعث افزایش احتمال موفقیت در کاهش وزن، توقف سیگار کشیدن می شود (دشارنیز، بویلون  و گودین ، 1986 ؛ کارسیا ، اسمیتز و دورفلر ، 1990 ؛ اولری ،  1985 ، نقل از کلونینجر، 2004 ) .

- خودکارآمدی باعث کنترل درد می شود (دولس ، 1987؛ کورس و همکاران 1990 ، نقل از کلونینجر 2004) .

- خودکارآمدی بالاتر باعث احساس بیشتر نسبت به کنترل درد می شود (مانینگ و رایت ، 1983 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383)

- پژوهش بندورا، الری ، تیلور ، کاتیر و گوسارد (1987، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) نیز بین ادراک خودکارآمدی و تحمل درد، رابطه ی مثبت و نیرومندی را نشان داده است.

- خودکار آمدی باعث بهبودی زودتر بیماری جسمانی می شود (کاپلان، آتکینس ورنیش ، 1984،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- کارایی شخصی زیاد ، با تقویت ایمنی بدن، کاهش آزاد شدن هورمونهای مربوط به استرس و کاهش      آسیب پذیری نسبت به عفونت های تنفسی ، مربوط است (بندورا ، کوهن ، تیرل و اسمیت ، 1991؛ ویدن فیلد ، الری ، بندورا ، لوین و راسکا ، 1990،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- لوک و همکاران (1984) دریافتند که عقاید خودکارآمدی با عملکرد در کارهای خلاق رابطه مثبت دارد (اوبرین ، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382) .

- خودکارآمدی عملکرد خوب و تصمیم گیری مدیرانه را در تجارت در بین تحصیل کرده ها افزایش می دهد (بندورا، وود 1989 ؛ وود و بندورا و بایلی، 1990، نقل از کلونینجر ، 2004).

- انگیزه و عملکرد افراد را می توان با بالا بردن خودکارآمدی آنها افزایش داد (اسپکتور ، 2003).

- ادراک افراد از خودکارآمدی در کسب مهارتها و تکالیف متنوع نقش مهمی در پیش بینی انتخاب های شغلی و به همان نسبت در پشتکار آنها برای انجام اهدافشان دارد ((سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

- خودکارآمدی به عنوان عامل تعیین کننده برای تعیین موفقیت رفتارهای کارآفرینی در نظر گرفته می شود (مارکمن  و بارون ، 2003 نقل از شماعی زاده، 1384) .

- موفقیت فردی در شروع یک کسب و کار و تجارت ، یعنی کسب بودجه و منابع مالی لازم ، استخدام شرکاء و کارکنان مستعد، تبدیل فرصت ها به محصولات ویا خدمات قابل ارائه ، توسط خودکارآمدی فرد تعیین  می شود (مارکمن  و بارون ، 2003 نقل از شماعی زاده، 1384) .

- عقاید خودکارآمدی عملکرد انسان را در چهار مرحله ی عمده تنظیم می کند (بندورا ، 1997،  نقل از پروین و جان ، 1999): شناختی ، انگیزشی ، هیجانی و مراحل انتخاب.

- افراد با خودکارآمدی بالاتر منابع شناختی بیشتر، راهکارهای انعطاف پذیرتر و مدیریت موثرتر بر محیطشان دارند (بوفارد ، بوچارد ، پرنت و لاریو ، 1991؛ وود و بندورا ، 1989 ، نقل از پروین و جان ، 1999).

- افرادی با خود کارآمدی پایین از وظایف مشکل اجتناب می کنند چون آنها را به عنوان یک تهدید علیه خود نگاه می کنند  (پروین و جان ، 1999).

- افرادی با خودکارآمدی بالا برای دنبال کردن کارها در صورت برخورد با مشکل دلگرمی دارند  (پروین و جان ، 1999).

- خودکارآمدی بالا به تلاش و پافشاری در برخورد با مساله و به دست آوردن اهداف بالاتر منتهی می شود و خودکارآمدی پایین باعث یاس  و دست کشیدن از کار می شود (بندورا ، 1989 ، نقل از کلونینجر ، 2004) .

- افرادی که کارایی شخصی کمی دارند ، احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوان هستند ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- کارایی شخصی زیاد، ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی مساله گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود می بخشد ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- ریم و کانینگهام[8] (1985 نقل از نیستول ، 2003)  بیان داشتند : درمانهایی که تغییرات بیشتری را در خود کارآمدی ایجاد می کنند ، مؤثرتر هستند.

- براساس مرور ادبیات خودکارآمدی ، جانسن و همکاران[9] (1989) نتیجه گرفتند در بین حوزه های رفتاری گوناگون خود کارآمدی پیش بینی کننده میزان تفاوتهای افرادی که انتخاب می شوند و درصد موفقیت آنها در اجرای اهداف مورد نظر است (نیستول ، 2003) .

- نظریه خود کارآمدی پیش بینی کننده ی خیلی از رفتارها از جمله : افسردگی (دیویس برمان[10] ، 1988) ؛ پایان بیماری بعد از درمان (گودینگ و گلاسکو ، 1985 ؛ نیکی ، رمینگتون و مک دونالد[11] ، 1984) ؛ بهبودی بعد از حملات قلبی (بندورا ، 1982) ؛ عملکردهای ورزشی (لی ، 1982 ؛ مک آلی[12] ، 1985) و موفقیت در برنامه های کاهش وزن ( وینبرگ  و همکاران[13] ، 1984 ، نقل از نیستول ، 2003)  می باشد.

- خودکارآمدی عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست در سراسر عمر است (بندورا ، 1987، نقل از  شولتز و شولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

 

 

 

 

                                                             فاطمه  زمانی امیر کارشناس ارشد مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 [1] - Bouffard – Bouchard

[2] - Parent

[3] - Lariuee

[4] - Wood

[5] - Locke

[6] - Latham

[7] - Nystul

[8] - Rimm , Cunningham

[9] - Johnson et al

[10] - Divis - Berman

[11] - Macdonald

[12] - lee , Mc Auley

[13] - Weinburg  etal


Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 09:26 ق.ظ

Terrific content, Cheers!
cialis without a doctor's prescription cialis professional from usa where to buy cialis in ontario cialis for sale in europa tadalafil generic costo in farmacia cialis buy generic cialis cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg schweiz cialis online nederland
buy cialis pills online
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:20 ب.ظ

Fantastic forum posts. Cheers!
cialis efficacit click here take cialis are there generic cialis what is cialis cialis sans ordonnance cialis bula acheter cialis kamagra cialis 20mg generic cialis soft gels cialis price in bangalore
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:16 ب.ظ

Terrific stuff, Cheers.
how do cialis pills work safe dosage for cialis only here cialis pills cialis 200 dollar savings card cialis for sale in europa where to buy cialis in ontario cialis pas cher paris what is cialis dose size of cialis 200 cialis coupon
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:03 ق.ظ

You definitely made the point.
prezzo cialis a buon mercato we like it cialis price tadalafil 20mg precios de cialis generico cialis ahumada interactions for cialis 200 cialis coupon safe site to buy cialis online cialis professional yohimbe link for you cialis price
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 05:51 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of info.

cialis 20mg cialis rckenschmerzen import cialis rx cialis para comprar cialis 5 mg cialis cost cialis for sale south africa cialis dose 30mg cialis 50 mg soft tab cialis sans ordonnance
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:36 ب.ظ

Beneficial stuff. Many thanks.
we recommend cialis info we use it cialis online store safe site to buy cialis online cialis uk next day cialis super acti cialis et insomni cialis with 2 days delivery when can i take another cialis cialis 5 mg funziona tadalafil 20 mg
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:17 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
we like it cialis soft gel acheter cialis meilleur pri cialis price thailand buy cialis online cheapest warnings for cialis cialis 200 dollar savings card precios de cialis generico interactions for cialis only best offers 100mg cialis tarif cialis france
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:06 ب.ظ

Thank you! Helpful information.
cialis for sale in europa cialis italia gratis cialis 5 mg funziona cialis canada canadian discount cialis cialis generisches kanada cialis per paypa cialis prezzo in linea basso cialis 5mg billiger sialis
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of content.

generico cialis mexico il cialis quanto costa cialis 5mg prix safe site to buy cialis online cialis herbs side effects for cialis acheter du cialis a geneve cialis prezzo di mercato effetti del cialis safe site to buy cialis online
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 06:32 ب.ظ

Thanks, I value this.
order generic cialis online cialis online holland cialis cipla best buy cialis daily new zealand cialis coupon buy name brand cialis on line cialis generic achat cialis en suisse cialis generico lilly generic cialis pro
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 05:27 ق.ظ

Awesome facts. Cheers.
cialis et insomni cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cialis info cialis online napol cialis professional from usa acheter cialis meilleur pri cialis from canada cialis billig acheter cialis kamagra
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 06:10 ب.ظ

Many thanks. A good amount of info!

cialis usa cost online cialis buy cheap cialis in uk cialis cost cialis farmacias guadalajara cialis kaufen bankberweisung look here cialis cheap canada try it no rx cialis side effects for cialis cialis in sconto
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 06:25 ق.ظ

You've made your point.
when will generic cialis be available wow cialis tadalafil 100mg generic cialis soft gels cialis generic cialis in sconto cialis coupons printable sialis cilas venta de cialis canada india cialis 100mg cost
buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Thanks. Plenty of write ups.

cialis bula cialis pas cher paris buy generic cialis generic low dose cialis we recommend cheapest cialis viagra cialis levitra canadian drugs generic cialis cialis purchasing cialis generika order cialis from india
buy cialis online best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:22 ق.ظ

Thanks! Terrific information.
when can i take another cialis cialis 5 mg funziona cialis 30 day sample cialis 5 effetti collaterali purchase once a day cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne il cialis quanto costa cialis online cialis para que sirve cialis canadian drugs
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:27 ب.ظ

Many thanks. I like it.
wow cialis 20 order a sample of cialis recommended site cialis kanada cialis generico online cialis professional yohimbe cialis 20mg preis cf generic cialis review uk cialis for sale cialis online deutschland generic cialis in vietnam
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis rezeptfrei rezeptfrei cialis apotheke cialis from canada order cialis from india cialis dosage are there generic cialis prezzo cialis a buon mercato only best offers 100mg cialis free generic cialis cialis 20 mg cost
buy generic cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:43 ق.ظ

Thanks. Wonderful stuff!
cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en itali cialis with 2 days delivery cialis kaufen wo miglior cialis generico cialis professional yohimbe cialis tablets when can i take another cialis click now cialis from canada only now cialis 20 mg
where to buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 01:14 ق.ظ

Thanks a lot. Excellent information.
buy generic cialis cialis patent expiration cialis kaufen bankberweisung generic cialis levitra cialis 5 mg scheda tecnica price cialis wal mart pharmacy cialis per paypa we use it 50 mg cialis dose only now cialis 20 mg online cialis
canada pharmacies online prescriptions
یکشنبه 1 مهر 1397 04:45 ق.ظ

You've made your point pretty nicely!!
cialis from canada trusted pharmacy canada scam canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies without an rx canadian medications canadian pharmacys online pharmacy Canadian Pharmacy USA northwest pharmacies in canada pharmacy canada plus
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:32 ق.ظ

Amazing knowledge. Thanks a lot!
effetti del cialis the best choice cialis woman cialis 10mg prix pharmaci cialis sans ordonnance recommended site cialis kanada cialis price in bangalore cialis italia gratis i recommend cialis generico the best site cialis tablets click now buy cialis brand
viagraessale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:29 ب.ظ

This is nicely said. .
cialis 5 mg scheda tecnica costo in farmacia cialis generic cialis at walmart cialis tablets for sale cialis side effects cialis usa cost cialis sans ordonnance acquistare cialis internet calis cialis cost
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:56 ق.ظ

Awesome knowledge. Many thanks!
online pharmacies in usa canada pharmacies online prescriptions order canadian prescriptions online how safe are canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals reviews online pharmacies canadian pharcharmy online trust pharmacy canada canada viagra northwest pharmacies
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:18 ب.ظ

Excellent material. Thank you!
cheap online pharmacy uk viagra no pres sildenafil generic price buy viagra china where buy viagra buy viagra canada online sildenafil viagra canadian pharmacy viagra for sale safest place to buy viagra
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:05 ق.ظ

You've made your position very well.!
cialis 5 mg effetti collateral price cialis per pill low cost cialis 20mg generic cialis pro we use it cialis online store tesco price cialis cialis side effects legalidad de comprar cialis cialis in sconto how to purchase cialis on line
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:28 ب.ظ

Amazing plenty of awesome facts!
prezzo cialis a buon mercato generic cialis pill online cialis in sconto buy cialis online cheapest interactions for cialis cialis sale online buying cialis overnight click now cialis from canada cialis reviews buy name brand cialis on line
viagra 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:56 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
sildenafil uk how to buy cheap viagra online buy pfizer viagra online buy viagra mastercard sildenafil online pharmacy buy viagra online next day delivery viagra order online uk buy viagra online without a prescription how much is viagra where to buy viagra uk
http://babecolate.com/cialis-best-place-to-buy-online.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:35 ب.ظ

Seriously quite a lot of beneficial information!
venta de cialis canada india cialis 100mg cost cialis usa cost cialis free trial american pharmacy cialis cialis generico free generic cialis tarif cialis france cialis online holland how to purchase cialis on line
резинка для фитнеса пума
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:01 ب.ظ
еспандер для фітнесу
резинки для фитнеса поштучно
купить украина
где купить резинки для фитнеса киев
резинка для фитнеса купить розетка
резинки для фитнеса киев купить
фитнес резинка украиа купить по одной
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:32 ق.ظ

Terrific content, Kudos.
cialis online deutschland cialis kaufen bankberweisung cialis kamagra levitra cialis tablets tadalafil 20 mg buying brand cialis online tadalafil 10 mg cialis professional from usa weblink price cialis cialis tablets australia
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30