تبلیغات
پرورشی سوریه - ادامه مقاله خودکار آمدی
یکشنبه 20 دی 1388

ادامه مقاله خودکار آمدی

   نوشته شده توسط: سید مهدی نبه الهدایی    نوع مطلب :مشاوره ،

اهداف موردنظر و دلخواه برای درگیری فعالانه

منابع موردانتظار

خودکارآمـــدی

عــــلاقه

منابع خودکارآمدی و نتایج مورد انتظار

انتخاب فعالیت و عمل بطور فعالانه

حاصل عمل هدف حاصل شده یا مهارت کسب شده (رشدیافته)

  شکل 6  : پیش بینی رشد و توسعه علاقه در نظریه حرفه ای شناختی ـ اجتماعی (براون و هاکت ، 1994 ، نقل از سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381)

     در بخش علاقه مدل لنت و همکاران (شکل بالا) نتایج مورد انتظار و باورهای کارآمدی هر دو علاقه را    پیش بینی می کنند. علائق (همراه با کارآمدی باورها و نتایج مورد انتظار ) اهداف را پیش بینی می کنند که متقابلاٌ منجر به رفتارهای مرتبط با انتخاب  و فعالیت های عملی شده ، نهایتاٌ دست یابی به عملکرد و حصول هدف نتیجه         می شود (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     ادراک افراد از خودکارآمدیشان در کسب مهارتها و تکالیف متنوع نقش مهمی را در پیش بینی انتخاب های شغلی و به همان نسبت در پشتکار آنها برای انجام اهدافشان دارد (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

 

 خودکارآمدی و تنظیم عملکرد انسان

     عقاید خودکارآمدی عملکرد انسان را در چها رمرحله ی عمده تنظیم می کند (بندورا ، 1997 نقل از پروین و  جان ، 1999): شناختی ، انگیزشی ، هیجانی و مراحل انتخاب.

     مسیر شناختی شکل های گوناگونی به خود می گیرد. عملکرد عمده افکار این است که افراد را قادر می کند تا رویدادها و فعالیت هایی که برای افراد مهم هستند را کنترل  و پیش بینی کنند. افراد با خودکارآمدی بالاتر منابع شناختی بیشتر، راهکارهای انعطاف پذیرتر و مدیریت موثرتر بر محیط تشان دارند (بوفارد - بوچارد[1]، پرنت[2] و   لاریو[3] ، 1991 ؛ وود[4] و بندورا ، 1989).

     عقاید خودکارآمدی نقش مرکزی در تنظیم انگیزش دارند. انگیزه بیشتر انسانها به طور شناختی تولید می شود. این عقاید خودکارآمدی است که تعیین می کند افراد کدام هدف چالش برانگیز را انتخاب کنند، چه مقدار تلاش صرف آن کنند و در برخورد با مشکل چقدر استقامت بورزند (بندورا ، 1991؛ لوک[5] و لاتهام[6] ، 1990) .

     کنترل جریان فکر عامل کلیدی در خود تنظیمی حالتهای  هیجانی است. به علاوه افراد می توانند بر حالتهای احساسی شان با تمرین کردن شیوه های تسکینی ، بدون تغییر دادن سبب برانگیختگی  هیجانی کنترل پیدا کنند.

افرادی با خودکارآمدی پایین از وظایف مشکل اجتناب می کنند چون آنها را به عنوان یک تهدید نگاه می کنند.

 رابطه خودکارآمدی و انتظار

     مفهوم خودکارآمدی به طور خیلی زیادی شبیه مفهوم انتظار است. تفاوت عمده آنها این است که انتظار مربوط به فعالیت خاص در زمان معین است در حالی که خودکارآمدی مربوط به احساس کلی است که یک فرد احساس توانایی یا عدم توانایی در بعضی از حیطه های زندگی می کند ،  مانند بازی کردن تنیس. به طور آشکار این دو مفهوم به هم وابسته هستند، شخصی که خودکارآمدی بالایی دارد، انتظار بالایی نیزدارد، اما این دو یکی نیستند ، نظریه خودکارآمدی و انتظار در پیش بینی اینکه مسائلی را که افراد معتقد هستند  می توانند آنها را خوب انجام دهند و موفق شوند، موفق هم می شوند با هم توافق دارند ، تئوری انتظار همچنین  تاثیر انگیزش را در پاداش در نظر می گیرد، موضوعی که در تئوری خودکارآمدی به آن پرداخته نمی شود (اسپکتور ، 2003).

     بندورا معتقد است که قضاوت در مورد خودکارآمدی از نتایج مورد انتظار و یا انتظاراتی که فرد از نتیجه رفتار دارد متفاوت می باشد ، زیرا اشخاص باور دارند که یک عمل خاص، پیامدهای شخصی را در پی خواهد داشت. اما آنها به این باورشان عمل نمی کنند زیرا می پرسند که آیا واقعاٌ قادر به انجام فعالیت های ضروری آن کار       می باشند. ساختار خودکارآمدی  و نتایج مورد انتظار ادراک افراد از واقعیت هستند. لذا این ادراکات ممکن است واقعی باشند یا نباشند، توجه به این نکته در تصمیم گیری اهمیت دارد که ادراک افراد از واقعیت بیشتر از واقعیت عینی، تعیین کننده رفتار آنها فرض شده است (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     اثر خودکارآمدی حرفه ای در کارهای هاکت و بتز (1981)  و بتز و هاکت (1986) دیده می شود و به شکل گسترده ای  توصیف کننده ارتباط بین خودکارآمدی و رفتارهای گوناگون مرتبط با انتخاب شغلی و سازگاری شغلی است (لنت و هاکت ، 1987 ، نقل از نیستول ، 2003).

     از آنجایی که نظریه خودکارآمدی فعالیت های تحقیقی فراوانی را برانگیخت و در پیش بینی خیلی از رفتارها کارآمد از آب درآمد (نیستول[7] ، 2003) می توان نتایج تحقیقات در زمینه های دیگر را در مورد تجارت خانگی نیز صادق دانست ، از جمله این تحقیقات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- درک خود کارآمدی بر انتخاب ؛ تلاش ، مقاومت و عملکرد و  هیجان اثر می گذارد (پروین، سروان  و جان ، 1999)

- خودکارآمدی پایین زنان باعث محدودیت طیف انتخاب های شغلی آنان است (هاکت و بتز ، 1981 ، نقل از سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

- خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد (مولتون ، براون و لنت ، 1991 ،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383)

- خودکارآمدی بر سلامت جسمی تاثیر می گذارد (بندورا ، 2001 ، نقل از کلونینجر ، 2004).

- خودکارآمدی بالا باعث افزایش احتمال موفقیت در کاهش وزن، توقف سیگار کشیدن می شود (دشارنیز، بویلون  و گودین ، 1986 ؛ کارسیا ، اسمیتز و دورفلر ، 1990 ؛ اولری ،  1985 ، نقل از کلونینجر، 2004 ) .

- خودکارآمدی باعث کنترل درد می شود (دولس ، 1987؛ کورس و همکاران 1990 ، نقل از کلونینجر 2004) .

- خودکارآمدی بالاتر باعث احساس بیشتر نسبت به کنترل درد می شود (مانینگ و رایت ، 1983 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383)

- پژوهش بندورا، الری ، تیلور ، کاتیر و گوسارد (1987، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) نیز بین ادراک خودکارآمدی و تحمل درد، رابطه ی مثبت و نیرومندی را نشان داده است.

- خودکار آمدی باعث بهبودی زودتر بیماری جسمانی می شود (کاپلان، آتکینس ورنیش ، 1984،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- کارایی شخصی زیاد ، با تقویت ایمنی بدن، کاهش آزاد شدن هورمونهای مربوط به استرس و کاهش      آسیب پذیری نسبت به عفونت های تنفسی ، مربوط است (بندورا ، کوهن ، تیرل و اسمیت ، 1991؛ ویدن فیلد ، الری ، بندورا ، لوین و راسکا ، 1990،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- لوک و همکاران (1984) دریافتند که عقاید خودکارآمدی با عملکرد در کارهای خلاق رابطه مثبت دارد (اوبرین ، ترجمه غضنفری و یزدانی، 1382) .

- خودکارآمدی عملکرد خوب و تصمیم گیری مدیرانه را در تجارت در بین تحصیل کرده ها افزایش می دهد (بندورا، وود 1989 ؛ وود و بندورا و بایلی، 1990، نقل از کلونینجر ، 2004).

- انگیزه و عملکرد افراد را می توان با بالا بردن خودکارآمدی آنها افزایش داد (اسپکتور ، 2003).

- ادراک افراد از خودکارآمدی در کسب مهارتها و تکالیف متنوع نقش مهمی در پیش بینی انتخاب های شغلی و به همان نسبت در پشتکار آنها برای انجام اهدافشان دارد ((سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

- خودکارآمدی به عنوان عامل تعیین کننده برای تعیین موفقیت رفتارهای کارآفرینی در نظر گرفته می شود (مارکمن  و بارون ، 2003 نقل از شماعی زاده، 1384) .

- موفقیت فردی در شروع یک کسب و کار و تجارت ، یعنی کسب بودجه و منابع مالی لازم ، استخدام شرکاء و کارکنان مستعد، تبدیل فرصت ها به محصولات ویا خدمات قابل ارائه ، توسط خودکارآمدی فرد تعیین  می شود (مارکمن  و بارون ، 2003 نقل از شماعی زاده، 1384) .

- عقاید خودکارآمدی عملکرد انسان را در چهار مرحله ی عمده تنظیم می کند (بندورا ، 1997،  نقل از پروین و جان ، 1999): شناختی ، انگیزشی ، هیجانی و مراحل انتخاب.

- افراد با خودکارآمدی بالاتر منابع شناختی بیشتر، راهکارهای انعطاف پذیرتر و مدیریت موثرتر بر محیطشان دارند (بوفارد ، بوچارد ، پرنت و لاریو ، 1991؛ وود و بندورا ، 1989 ، نقل از پروین و جان ، 1999).

- افرادی با خود کارآمدی پایین از وظایف مشکل اجتناب می کنند چون آنها را به عنوان یک تهدید علیه خود نگاه می کنند  (پروین و جان ، 1999).

- افرادی با خودکارآمدی بالا برای دنبال کردن کارها در صورت برخورد با مشکل دلگرمی دارند  (پروین و جان ، 1999).

- خودکارآمدی بالا به تلاش و پافشاری در برخورد با مساله و به دست آوردن اهداف بالاتر منتهی می شود و خودکارآمدی پایین باعث یاس  و دست کشیدن از کار می شود (بندورا ، 1989 ، نقل از کلونینجر ، 2004) .

- افرادی که کارایی شخصی کمی دارند ، احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوان هستند ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- کارایی شخصی زیاد، ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی مساله گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود می بخشد ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

- ریم و کانینگهام[8] (1985 نقل از نیستول ، 2003)  بیان داشتند : درمانهایی که تغییرات بیشتری را در خود کارآمدی ایجاد می کنند ، مؤثرتر هستند.

- براساس مرور ادبیات خودکارآمدی ، جانسن و همکاران[9] (1989) نتیجه گرفتند در بین حوزه های رفتاری گوناگون خود کارآمدی پیش بینی کننده میزان تفاوتهای افرادی که انتخاب می شوند و درصد موفقیت آنها در اجرای اهداف مورد نظر است (نیستول ، 2003) .

- نظریه خود کارآمدی پیش بینی کننده ی خیلی از رفتارها از جمله : افسردگی (دیویس برمان[10] ، 1988) ؛ پایان بیماری بعد از درمان (گودینگ و گلاسکو ، 1985 ؛ نیکی ، رمینگتون و مک دونالد[11] ، 1984) ؛ بهبودی بعد از حملات قلبی (بندورا ، 1982) ؛ عملکردهای ورزشی (لی ، 1982 ؛ مک آلی[12] ، 1985) و موفقیت در برنامه های کاهش وزن ( وینبرگ  و همکاران[13] ، 1984 ، نقل از نیستول ، 2003)  می باشد.

- خودکارآمدی عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست در سراسر عمر است (بندورا ، 1987، نقل از  شولتز و شولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

 

 

 

 

                                                             فاطمه  زمانی امیر کارشناس ارشد مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 [1] - Bouffard – Bouchard

[2] - Parent

[3] - Lariuee

[4] - Wood

[5] - Locke

[6] - Latham

[7] - Nystul

[8] - Rimm , Cunningham

[9] - Johnson et al

[10] - Divis - Berman

[11] - Macdonald

[12] - lee , Mc Auley

[13] - Weinburg  etal


How do you prevent Achilles tendonitis?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:47 ب.ظ
Howdy! This blog post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I most certainly will
forward this information to him. Pretty sure he's going to have a great read.

Thank you for sharing!
shantellepattie.blog.fc2.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 11:44 ق.ظ
I am no longer sure where you are getting your information, however good topic.
I needs to spend a while finding out much more or understanding more.
Thank you for great information I used to be looking for this info for my mission.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:06 ب.ظ
hello!,I like your writing very a lot! percentage we
communicate extra about your post on AOL?
I need a specialist in this space to resolve my problem.

May be that's you! Taking a look forward to look you.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 01:16 ب.ظ
Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
سارا
شنبه 30 شهریور 1392 10:48 ق.ظ
سلام میشه لطفا منابع این مقاله رو برام بفرستید.
nasrin
چهارشنبه 9 مرداد 1392 05:42 ب.ظ
با سلام لطفا منابع مقاله و در صورت مقدور بودن اصل مقاله برایم ایمیل کنید ممنون
lpln
جمعه 7 تیر 1392 08:40 ق.ظ
با سلام اگه براتون مقدور است منابع مقاله را برای من ارسال کنید با تشکر
محمد رضا
چهارشنبه 14 فروردین 1392 08:18 ق.ظ
سلام ،مطالب عالی است ،اما اگر خواننده می خواهد بیشتر مطالعه کند باید منابع ذکر شود ، خودتان در جریان هستیذ مطالب بدون منبع ارزشی ندارد ،
محمد رضا نجد
سه شنبه 13 فروردین 1392 08:31 ق.ظ
سلام ،خسته نباشید ،این مقاله وقتی منابع ذکر نشود ارزشی ندارد، حتی اگر در دنیا مطرح بشود .
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 05:08 ب.ظ
سلام ممنون خیلی خوب بود موفق باشید
*
پنجشنبه 13 بهمن 1390 01:16 ب.ظ
با سلام
اگه براتون مقدوره منابع مقاله رو هم قید بفرمایید
با تشکر
l
پنجشنبه 7 بهمن 1389 11:35 ق.ظ
منابع این مقاله واگه لطف کنید کل مقاله
سید جابر مرتضوی
چهارشنبه 29 دی 1389 11:40 ق.ظ
لطفا منابع مقالات خوب کار آمدیرا برایم ارسال کنید ممنونم ازلطف فراوانشما
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر